Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en
in persoon voor het volgen van een Pilates/Yoga- of andere vorm van training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien
van een handtekening ingeleverd worden bij de docent(e) van Pilates Studio Zeeland.
2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilates/Yoga- of een andere vorm van trainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. Pilates Studio Zeeland is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch
voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de training(en)
3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld contant te voldoen voor de aanvang van de
Pilates/Yoga- of andere vorm van training.
3.2. Indien een 6-, 3- of 1 maand(en) abonnement wordt aangeschaft, dient de klant het
verschuldigde abonnementsgeld te voldoen voor de aanvang van de eerste training
vermeld op de abonnements lessenkaart.
3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten in rekening gebracht
worden a €5,95.
4. Geldigheidsduur abonnementen 
4.1. De geldigheidsduur van het 6 maanden abonnement is 24 les weken, het 3 maanden abonnement is 12 
les weken en de 1 maand abonnement is 4 les weken. (alleen de lesweken worden aan u doorberekent, (school)vakanties tellen niet mee voor u als lid.)
4.2. De startdatum van het 6 , 3 of 1 maand abonnement is de datum van uw eerste les op uw abonnements lessenkaart.
4.3. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er te vaak een les uitvalt wegens
afwezigheid (bijv. door ziekte) van de trainer OF Pilates Studio Zeeland, persoon in kwestie, Leonie Hofker bepaald dat u de les volgt op een andere locatie en/of een andere tijd. 
4.4. Tijdige annulering van een training door de klant heeft, ongeacht de reden,
geen invloed op de geldigheidsduur van de lessenkaart.
4.5. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

4.6. Abonnementen zijn persoonsgebonden en dus NIET overdraagbaar, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.
5. Uitsluiting
5.1. Zolang Pilates Studio Zeeland niet beschikt over een door de klant ondertekend
inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet
tot de trainingen toegelaten.
5.2. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. Pilates Studio Zeeland heeft het recht deelname van de klant aan een training te
weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen
van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen.
De beoordeling is voorbehouden aan de trainer. 6. Annulering door Pilates Studio Zeeland
6.1. Pilates Studio Zeeland heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en
tijden te wijzigen.
6.2. Pilates Studio Zeeland heeft het recht zonder opgave van redenen een 6-,3- of 1 maand abonnement te annuleren of deelname van de klant te weigeren. 
6.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere lessen te
geven, dan zorgt Pilates Studio Zeeland voor vervanging.
6.4. Indien Pilates Studio Zeeland geen vervangende trainer kan aanbieden, wordt er van u verwacht u les elders te volgen op een andere locatie en/of tijd van Pilates Studio Zeeland. 
6.5. Indien aan een matles/groepsles structureel 6 of minder mensen deelnemen, behoudt
Pilates Studio Zeeland zich het recht voor een les te laten vervallen en klanten, in
overleg in een passende matles/groepsles op een andere locatie en/of tijd, op een ander moment
in te delen.
6.6. Indien er geen passende matles/groepsles beschikbaar is, wordt het abonnement 
beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd binnen 30 dagen. 
7. Vastleggen van gegevens
7.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de
trainer(s) van Pilates Studio Zeeland uitsluitend voor administratieve en
trainingsdoeleinden gebruikt.
8. Wijzigingen door de klant
8.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een
klant deze per omgaande aan Pilates Studio Zeeland te melden.
8.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik
onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
8.3. Eventuele gevolgen die voorvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn
niet voor rekening van Pilates Studio Zeeland.
9. Wijzigingen door Pilates Studio Zeeland
9.1. Pilates Studio Zeeland behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te
wijzigen.
9.2. Pilates Studio Zeeland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
allen tijde te wijzigen.
9.3. Pilates Studio Zeeland heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
Deze gelden alleen voor losse lessen en abonnementen die na de prijswijziging door de
klant worden gekocht.
9.4. Het geldende studioreglement en de geldende algemene voorwaarden kunt u nalezen
op de website.
9.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Pilates Studio Zeeland.
9.6. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige versie.
10. Toepasselijkheid en geschillen
10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio
Zeeland betreffende deelname aan trainingen, matlessen, groepslessen, cursussen en
andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woord.

10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
bevestigd door Pilates Studio Zeeland.